Arşiv  |  Yayınlarımız  |  İletişim  |  Şahin TV              

33. Yıl
PYP Logo

Özel Şahin Okulları Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Aydınlatma Metni

Özel Şahin Okulları olarak hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, okullarımız ile ilişkili tüm şahıslara ait kişisel verilerin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) kapsamında veri sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi ve kişisel verilerinizin aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlendiğine ilişkin bilgilendirilmeniz amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

1. VERİ SORUMLUSU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Okulumuz tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Veri Sorumlusu sıfatıyla sizinle imzalanan sözleşme kapsamında sunulacak hizmetlerin daha iyi verilebilmesi için tarafımıza vermiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklanan şart ve sınırlara bağlı kalınarak elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilebileceğini, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, aktarabileceğini, sınıflandırabileceğini, anonim hale getirebileceğini, hizmetlerini devam ettirebilmek adına güncelleyebileceğini ve yine KVKK’da sayılan diğer şekillerde işlenebileceğini belirtmek isteriz.

Ayrıca çocuğunuzla ilgili sizin tarafınızdan paylaşılacak sağlık bilgileri, aşı bilgileri ve kan gurubu okulumuz doktoru tarafından gerekli müdahalenin yapılabilmesi ya da acil müdahale gerektiği takdirde yetkili sağlık personeli ve yetkili makamlarla paylaşılabilmesi için toplanmaktadır.

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz; Okulumuz tarafından, sözleşme ve yasalardan doğan sorumlulukların eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilmesi, hizmet politikalarının yürütülmesi, sunulan hizmetlerden yararlanılması, okul güvenliğinin tesisi, öğrenci işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve mevzuat ve Kurum prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesi, düzenlenen etkinlikleri ve toplantıları duyurmak ve bu kapsamdaki faaliyetlerin yürütülmesi, şikayet yönetimi ve hukuki süreçlerin yürütülmesi, Kurumumuzun insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, kamu sağlığının korunması amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir.

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Toplanan kişisel verileriniz; Kurumumuz tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuat ve Kurumumuz prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesi, Kurumun stratejilerinin belirlenmesi, hizmet politikalarının ve faaliyetlerinin yürütülmesi, okul güvenliğinin tesisi, öğrenci kayıt ve sair işlemlerinin gerçekleştirilmesi, insan kaynakları politikalarının yürütülmesi amaçlarıyla okul yetkililerine, iş ortaklarımıza, başta Milli Eğitim bakanlığı olmak üzere kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde yurt içinde tutulabileceği gibi yurtdışına da aktarılabilecektir.

4. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda okulumuz tarafından sunulan hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda okulumuzun sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile aşağıda belirtilen şekillerde toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemler ile; öğrenci kayıt sözleşmeleri, Kurumumuza ait web siteleri üzerinden doldurulan formlar, e-postalar, faks ve mektuplar, duyuru ve iletişim sağlamak için onay ve iletişim bilgilerinizi almak için oluşturulan veya ürün ya da hizmetlerimize ilişkin memnuniyet veya şikâyetlerinizi toplamak için oluşturulan sistemler, mobil ve benzeri bir uygulama aracılığıyla ya da basılı olarak tarafınıza sunulan duyuru, sosyal medya (twitter, instagram, facebook vb.) paylaşımları, okulumuzun düzenlediği etkinliklerde doldurulan basılı formlar, memnuniyet anketleri, okulumuz ile iş ilişkisine girmek veya iş başvurusu yapmak amacıyla iletilen özgeçmişler veya kartvizitler, okulumuz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Kişisel verilerinizi toplamanın hukuki sebebi ise KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen;

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması’’ şartları ve amaçlarıdır.

Kişisel verilerinizin bu şartlar dışında işlenmesi hali ise bu metnin (2) ve (3) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla rızanız doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVK KANUNUN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

Kişisel verilerin korunması kanunun 11’ inci Maddesi gereği kişisel veri sahibi olarak Kurumumuza başvurarak, aşağıda sıralanan hakları kullanabilirsiniz. Buna göre kişisel verisi işlenen şahıslar;

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Yukarıdaki e ve f fıkraları uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici belgeler ile kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.sahinokullari.com/kvkk adresindeki Veri Sahibi Kişisel Bilgi Formunu doldurarak, formun ıslak imzalı bir nüshasını Özel Şahin Okulları Karakamış Mahallesi Prof.Dr.Sabahattin Zaim Bulvarı No:166 Adapazarı/SAKARYA adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir veya noter kanalıyla tarafımıza iletebilirsiniz.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Usule uygun olarak tarafımıza iletilen talebinize, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir.

Yapılan incelemenin neticesi (başvurunuzun kabul edilip edilmediği veya reddedildi ise sebebi) hakkında tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekli bildirim yapılacaktır.

6. KİŞİSEL BİLGİLERİN SAKLANMASI, MUHAFAZASI ve SİLİNMESİ

Okulumuz, Kanunun 12’ nci Maddesi gereği Veri Sorumlusu olarak; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, yine hukuka aykırı olarak kişisel verilere erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin uygun şekilde muhafazasını sağlamak için güvenlik kapsamında gerekli teknik ve idari tedbirleri almış olup bundan sonra da almaya devam edecektir.

Kanunun 7’nci Maddesinde belirtildiği üzere; Okulumuz tarafından alınan kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

7. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİNDE DEĞİŞİKLİKLER

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metninde veri korumayla bağlantılı hizmetlerimizdeki değişiklikleri duyurmak amacıyla, örneğin yeni hizmetlerin sunulmasında ve yürürlükteki yasal gereklilikleri yerine getirmek amacıyla, gerektiğinde değiştirilecektir.

Privacy Policy

Şahin Okulları built the Şahin Okulları app as a Free app. This SERVICE is provided by Şahin Okulları at no cost and is intended for use as is.

This page is used to inform visitors regarding our policies with the collection, use, and disclosure of Personal Information if anyone decided to use our Service.

If you choose to use our Service, then you agree to the collection and use of information in relation to this policy. The Personal Information that we collect is used for providing and improving the Service. We will not use or share your information with anyone except as described in this Privacy Policy.

The terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and Conditions, which is accessible at Şahin Okulları unless otherwise defined in this Privacy Policy.

Information Collection and Use

For a better experience, while using our Service, we may require you to provide us with certain personally identifiable information. The information that we request will be retained by us and used as described in this privacy policy.

The app does use third party services that may collect information used to identify you.

Link to privacy policy of third party service providers used by the app

Log Data

We want to inform you that whenever you use our Service, in a case of an error in the app we collect data and information (through third party products) on your phone called Log Data. This Log Data may include information such as your device Internet Protocol (“IP”) address, device name, operating system version, the configuration of the app when utilizing our Service, the time and date of your use of the Service, and other statistics.

Cookies

Cookies are files with a small amount of data that are commonly used as anonymous unique identifiers. These are sent to your browser from the websites that you visit and are stored on your device's internal memory.

This Service does not use these “cookies” explicitly. However, the app may use third party code and libraries that use “cookies” to collect information and improve their services. You have the option to either accept or refuse these cookies and know when a cookie is being sent to your device. If you choose to refuse our cookies, you may not be able to use some portions of this Service.

Service Providers

We may employ third-party companies and individuals due to the following reasons:

 • To facilitate our Service;
 • To provide the Service on our behalf;
 • To perform Service-related services; or
 • To assist us in analyzing how our Service is used.

We want to inform users of this Service that these third parties have access to your Personal Information. The reason is to perform the tasks assigned to them on our behalf. However, they are obligated not to disclose or use the information for any other purpose.

Security

We value your trust in providing us your Personal Information, thus we are striving to use commercially acceptable means of protecting it. But remember that no method of transmission over the internet, or method of electronic storage is 100% secure and reliable, and we cannot guarantee its absolute security.

Links to Other Sites

This Service may contain links to other sites. If you click on a third-party link, you will be directed to that site. Note that these external sites are not operated by us. Therefore, we strongly advise you to review the Privacy Policy of these websites. We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies, or practices of any third-party sites or services.

Children’s Privacy

These Services do not address anyone under the age of 13. We do not knowingly collect personally identifiable information from children under 13. In the case we discover that a child under 13 has provided us with personal information, we immediately delete this from our servers. If you are a parent or guardian and you are aware that your child has provided us with personal information, please contact us so that we will be able to do necessary actions.

Changes to This Privacy Policy

We may update our Privacy Policy from time to time. Thus, you are advised to review this page periodically for any changes. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page. These changes are effective immediately after they are posted on this page.

Contact Us

If you have any questions or suggestions about our Privacy Policy, do not hesitate to contact us.

İletişim Bilgilerimiz

Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı
Karaman Yolu 4. Km
Adapazarı, Sakarya

Please publish modules in offcanvas position.