Arşiv  |  Yayınlarımız  |  İletişim  |  Şahin TV              

33. Yıl
PYP Logo

Anaokulu

Dil Eğitimi Politikası

 • 5+ yaş grubunda Haftada 20 saat Ders

 • 4+ yaş grubunda Haftada 15 saat Ders

 • Yabancı öğretmen eşliğinde konuşma dersleri

 • Hikaye saatleri

 • Oxford University Press & Macmillan gibi prestijli kaynaklar

 • Uluslararası Projeler (Video konferanslar, materyal alışverişi vb.)

 • Haftalık LEAF dersleri

 • Düzenli Veli Bilgilendirme Bültenleri

 • Portfolyolar

 • Özgün Yabancı Dil Müfredatı

 • İngilizce Gelişim Raporları

 • Parents Make the Difference (PMD) çalıştayları

Şahin Okullarının en önemli önceliklerinden birisi yabancı dil eğitimidir. 
Bu amaçla güçlü kadrosunu yabancı öğretmenlerle de destekleyerek yabancı dil öğrenme ve kullanma konusundaki iddiasını güçlendirmiştir. Yabancı öğretmenlerle karşılaşan öğrencilerimiz dilin dersten ziyade bir iletişim aracı olduğunun farkındalığına sahip olmaktadır.

Kurumumuz bünyesinde 13 yabancı olmak üzere toplam 40 adet yabancı dil öğretmeni görev yapmaktadır. İki yabancı İngilizce Öğretmenimiz daimi ARGE & Program geliştirme birimimizde görev yapmaktadır.

“Dil gelişimi iletişim kurma ihtiyacının temelidir.’”

(PYP languagescope and sequence and ‘Makingthe PYP Happen: A curriculum framework for international primary education’

–Language Annexpage 68. IBO 2007, 2009).


Dil doğası gereği disiplinler arası bir araçtır.

Yaşamımızın her alanında ve tüm branşlarda daha iyi iletişim kuran, araştıran ve yaşam boyu öğrenen bireyler olabilmemiz için dilin geliştirilmesi gereklidir.

Her bir öğrenen profilimizin geliştirilmesinde dil önemlidir ve nihai hedef uluslararası-bilince ulaşmaktır. Öğrencilerimizin sadece dili –dilin şekil ve işleyişini değil; bu dil hakkında, dili kullanabileceğimiz birçok yolu ve dille ilişkili olan kültürü de öğrenmelerini istiyoruz. Bize göre bir dili bilmek; bir kültürü anlamada, dil sayesinde öğrenmede, fikirleri ve düşünceleri sorgulamak, tartışmak, dönüşümlü düşünmek ve ifade etmek için bir araç olan dili düzgün ve doğru kullanmaktır.

Bu son nokta Özel Şahin Okullarında tüm PYP öğretmenlerinin neden öncelikle dil öğretmenleri olması gerektiği konusunda hiçbir şüphe bırakmamaktadır. Öğrencileri ‘öğrenenler topluluğu’ olarak etkileşim kurmaları için teşvik etmek ve bu şekilde davranabilmeleri için ve buna ek olarak dil öğreniminin bir dizi dil becerisi kazanmak olduğu fikrinin aksine öğrencilere anlamlı, gerçek hayat bağlamlarında dili olabildiğince çok kullanabilmelerine olanak sağlamak bizim sorumluluğumuzdur.

Okulumuzda dil eğitimi adına atılan adımlardan biri de ders saatlerini artırmak olmuştur. Haftada 5+ yaş grubunda 20 saat ders, 4+ yaş grubunda 15 saat ders dil eğitimi ile öğrencilere daha fazla öğrenme imkânı sağlanmaktadır. Okul öncesi dil öğrenimi göz önüne alındığında: Konuşma, dinleme gibi beceriler önem arz etmektedir. Bu doğrultuda ders dağılımlarında bütün becerilere zaman ayırarak etkin öğrenmenin gerçekleşmesi hedeflenmektedir.

Yaparak yaşayarak öğrenme anlayışının benimsemiş olduğu eğitim anlayışında Yabancı dil öğrenimi için gerekli olan konuşma pratiği, diğer İngilizce öğretmenleriyle geçen derslerin yanı sıra yabancı öğretmenler eşliğinde konuşma dersleri ile haftada 5 saat yapılmaktadır. Konuşma becerisi dil öğrenimi için önemli bir unsurdur. İhtiyaç duyulan dili günlük yaşantıya uyarlayarak öğrenmeleri sağlanır. Öğrencilerin aktif katılımlarıyla doğal olarak öğrenmenin gerçekleşmesi hedeflenir.

Dil eğitiminde en önemli kaynaklardan biri de tartışmasız kitaplardır. Aynı şey yabancı dil eğitimi için de geçerlidir. Gerçek bir kitabın yerini hiçbir şey tutamaz ancak gelişen teknolojiyle hayatımıza dahil olan her an her yerde ulaşabileceğimiz (online) çevrimiçi kitap ve aktivitelerle birlikte özellikle İngilizce eğitiminde daha fazla kaynağa ulaşmamızı sağlamaktadır.

Haftalık olarak yapılan (storytelling) hikaye anlatımı saatleriyle İngilizce kelime dağarcıklarını, günlük yaşamda konuşurken ihtiyaç duyacakları bazı cümle yapılarını ve dinleme becerilerini geliştirmeyi hedefleriz. 

Çocukların yaratıcılık deneyimlerini arttırmak adına dinle -sorgula-hayal et- üret döngüsü ile dinlenilen hikâyenin öğrenenlerde yarattığı etkiyi düşünür, karşılıklı sorular sorar, hayal eder ve yaratıcı aktivitelerle saati sonlandırırız.

Bol eğlence ve kahkaha ile geçen derslerde, role-playing (drama), çeşitli oyunlar, boyama, matematik, örüntü, kes-yapıştır ve el işi (craft) vb. aktivitelere yer verilerek PYP’ nin profil, tutum, beceri ve kavramları da desteklenir.

Uluslararası bilinci oluşturmak, farklı kültürleri tanımak ve çeşitli küresel problemlere dikkat çekme, sağlıklı ve düzgün bir yaşam tarzı edinme gibi önemli amaçlarla ürettiğimiz uluslararası projelere sahibiz. Avrupa da ve Türkiye de ödüller alarak devam ettiğimiz projelerimizde materyal tasarımı, materyal alış verişi, ders içi etkinler, Web 2.0 araçları ile teknolojinin dahil edilmesinin yanı sıra yurt dışından farklı okullarla Skype bağlantıları kurarak öğrenenlerimizi video konferanslara da dahil ederiz. İngilizcelerini geliştirmek adına attıkları büyük bir adım olan bu konferanslarda çocuklarımızın diğer ülkelerden kişilerle görüşmeleri, onlarla tanışmaları ve özellikle duydukları heyecan görülmeye değerdir.

Şahin Anaokulu olarak Türkiye de “Okullarda Orman Programı” olarak isimlendirilen ve Dünyada da orijinal adı LEAF ( Learning About Forest) olan bir programa üyedir. Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (Foundation For Environmental Education-FEE) tarafından 1999 yılında yürütülmeye başlanmıştır. Bugün 20 ülkenin FEE’ye bağlı olarak yürütmekte olduğu bu Program'a ülkemiz TÜRÇEV aracılığıyla 2004 yılında katılmıştır. Okullarda orman programı okul öncesi, ilk ve ortaokullarda uygulanan, amacı orman eko-sistemi ile ilgili bilginin orman içinde, ormanlara inceleme gezileri düzenleyerek arttırılması ve deneyimlerin uluslararası düzeyde paylaşılması olan bir çevre eğitim programıdır. Program bu amaca yönelik olarak, ormanların eğitsel etkinliklere kullanılmasını, teşvik eder, ormanlarla ilgili olarak yapılacak yerel, ulusal ve uluslararası faaliyetleri desteklemeyi hedefler. Programda ormanların sürdürülebilir yaşam için sahip olduğu değerin ve önemin kitleler tarafından öğrenilmesi, aktarılması ve günlük hayatta bireylerin davranış ve aktivitelerine yansıtılması beklenmektedir. İnsanlar için kültürel, ekolojik, ekonomik ve sosyal değeri bulunan ormanların özelliklerini ve değerini başta çocuklar ardından onlar aracılığıyla tüm toplum tarafından anlaşılması Program’ ın ana felsefesini oluşturmaktadır. Program ilköğretim okullarında, bir ya da iki koordinatör öğretmenin sorumluluğunda 10-15 kişilik bir öğrenci timi oluşturularak orman ile ilgili bir konunun belirlenmesi ve bir yıl boyunca o konunun işlenmesi üzerine kuruludur. Şahin Anasınıfları olarak her eğitim-öğretim yılı başında program başvurularımızı yenilemekte, yıl boyunca yapılacak çalışmalar için bir eylem planı hazırlamakta ve bu eylem planı kapsamında yaptığımız çalışmalarımızı raporlayarak TÜRÇEV’e göndeririz. Programda 5. Yılımızı tamamlarken her yıl sertifikalarımızı almayı başarmış olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Programın gerektirdiği şekilde haftalık olarak “Forest Leaders” (Orman Liderleri) toplantılarımızı gerçekleştirmenin ve çocuklarımızla sorumluluğu paylaşmanın yanı sıra okulumuzda LEAF adında İngilizce çevre eğitim etkinlikleri yaptığımız bir etkinlik saati ile de programı ve çocuklarımızın çevreye karşı duyarlılıklarını desteklemekteyiz. Öğrenenlerimizin çevre bilincini oluşturması, doğayı tanıyan öğrenen, bilgili, doğal merakları gelişmiş, etkin olarak öğrenmekten zevk duyan, araştıran sorgulayan ve İngilizce adına çevre terimlerine de aşina olarak iletişim kuran bireyler olmalarını hedefleriz. PYP çalışmalarımız ile de paralel olarak Gezegeni Paylaşmak ünitesi altında yürüttüğümüz bu etkinliklerimizde içerik olarak; fen-doğa bilgisi, çevre-orman sevgisi, yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji tasarrufu gibi temel başlıkların altındaorman, ormanda yaşayan canlılar, ormanlardan üretilen ürünler, geri dönüşüm, küresel ısınma, çevre kirliliği, canlı-cansız varlıklar, doğal afetler, su döngüsü, Dünya Su Günü, Dünya Günü, hayvanların ve bitkilerin yaşam döngüleri, kış uykusuna yatan hayvanlar, bitkilerin bölümleri ve çeşitleri gibi konular ele alınmaktadır. Öğrenenlerimizin ilgisini çekecek, disiplinler arası bir bakış açısı sunacak ve meraklarını uyandıracak etkinlikler planlanmaktadır. Ders yılı süresince Minik Şahinlerimiz dünyanın ve insanların güzelliklerini takdir ederek değerini bilen, öğrenme sürecinden büyük bir şevkle keyif alan, kendilerine, başkalarına ve çevrelerindeki dünyaya saygı gösteren, gerektiğinde sorumluluk alan ve sorumluluklarını yerine getiren, liderlik özelliklerinin farkında olan, dünyadaki farklılık ve çeşitliliklere karşı hassas olan ve ayrıca başkalarının gereksinmelerine yanıt vermeye çalışan bireyler olma yolunda ilerleme kaydetmekte ve inisiyatif alarak sorumlu ve gönüllü eylemlerde bulunmaktadırlar. Bu güzel çalışmalarla Şahin’in minikleri çevre bilinciyle büyümeye ve LEAF sertifikalarını her yıl okulumuza kazandırmaya devam eder.

(Newsletter) Veli Bilgilendirme Bültenleri velilerimiz ile düzenli olarak 2 haftada bir paylaşılır. Okul içerisinde yaptığımız çalışmaları şeffaf bir şekilde velilerimizin de takip edebilmesi sağlanarak Şahin Bilgi Sisteminden velilerimize gönderilir. Bu çalışmalar daha sonra öğrencilerimize, konuları tekrar etmek istediklerinde yol gösterici kaynaklar olarak hizmet vermektedir.

İlkokulda ilk yıllar programını uygulayan ortaokulda İngilizce seviye sınıfları oluşturan Şahin okulları, İngilizce eğitim müfredatını oluştururken de kendine özgü kapsam ve sıralamalar belirleyerek yabancı dil eğitimini planlar. Bunun anlamı anaokulu 4+ yaştan lise sonuna kadar öğrencilerimizin tekrara düşmeden birbirini takip eden ve aynı zamanda Avrupa Dil çerçevesi standartlarına uygun bir İngilizce eğitimi alacak olmalarıdır. Tüm yabancı dil öğretmen kadromuzun bir araya gelerek oluşturduğu bu sistem sayesinde Şahin okulları yabancı dil eğitimi standartlaşmış ve kendine özgü bir hale gelmiştir. Programımız yıllar içerisinde gelişmeye açık olmakla birlikte bir öğretmenden başka bir öğretmene ve bir kitaptan başka bir kitaba farklılık göstermeyecek ve öğrencilerimizin yabancı dil eğitimi bir bütünlük arz edecektir. Bu sebeple hazırlanan Şahin Okullarına özgü İngilizce kapsam ve sıralamalar öğrencilerimizin yabancı dil eğitimlerinde büyün önem taşımaktadır.

Yıl içerisinde dil öğrenimi adına yapmış olduğumuz bütün çalışmaları dosyalanmaktadır. Bu çalışmaların her biri öğrenci ürünü olduğu için en kıymetli kazanımlardır. Portfolyo etkinlik günlerinde öğrenciler bu çalışmaları içerisinden tercih ettikleri çalışmaları İngilizce öğretmenleri eşliğinde sunmaktadırlar. Ayrıca yıl içerisinde öğrencinin neler öğrendiğini velilerin görebilmeleri adına yabancı dil öğretmeni eşliğinde ailelerinde izlediği bireysel mülakat yapılmaktadır.

Değerlendirme her alanda olduğu gibi İngilizcede de önem taşımaktadır. Her dönem 1 tane olmak koşuluyla gelişim raporları dönem sonlarında diğer alanlarla birlikte öğrencilere ve velilere sunulur. Bu raporlarda öğrencilerin dönem sonunda edinmiş olması gereken kazanımlar değerlendirilir. Dilek ve temenniler öğretmen notlarında yabancı dil öğretmeni tarafından kaleme alınır.

PMD- Parents Make The Difference Çalıştayı

Her sene başında İngilizce Öğretmenlerimiz tarafından velilerimize yönelik olarak yapılan bir çalıştaydır. Katılımcılar çocuklarının “İngilizce Dil Edinim Sürecinde” nasıl destek olabileceklerine dair fikirler alırken, çeşitli sorularına da yanıtlar bulurlar.

İletişim Bilgilerimiz

Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı
Karaman Yolu 4. Km
Adapazarı, Sakarya

Please publish modules in offcanvas position.