Rehberlik

Şahin Anadolu Lisesi Rehberlik Servisi’nde amaç, bireyin fiziksel ve psiko-sosyal gelişim sürecinde karşılaştığı sorunların ivedilikle çözümünü sağlamak, öğrencilerimize bu yönde her türlü danışmanlık hizmetini sunmaktır. Rehberlik servisi, öğretim yılı başında her sınıf seviyesinde öğrenim gören öğrencilerimizin gelişim özelliklerini dikkate alarak çalışma planlarını oluşturmaktadır.

Lise 1. sınıflarda oryantasyon çalışmalarına, öğrenci hakkında akademik ve kişilik özellikleri yönünden detaylı bilgiler edinmeye, öğrenci ve veli ile sağlıklı ilişkiler geliştirmeye, öğrencilerin öğrenme stillerinin kavranmasına, verimli ders çalışma yöntemlerinin kazanılmasına, doğabilecek uyum sorunları için danışmanlık hizmetlerine yer verilmektedir. Ardından, öğrencilerin temel hedefi olan yüksek öğretim konusunda öğrencileri bilinçlendirme, meslekler ve ortaöğretimde alan seçimi hakkında bilgilendirme ve bu bağlamda çeşitli ölçme araçlarıyla öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin saptanması, akademik anlamda doğabilecek her türlü sorun için öğrenci ve veliye danışmanlık hizmeti verme, görevlerimizin başında gelmektedir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri çeşitli başlıklar altında yürütülür. Şahin Anadolu Lisesi PDR Servisi aşağıdaki alanlar da hizmet vermektedir.

Eğitsel Rehberlik Hizmetleri

 • Okula, okuldaki alanlara, çeşitli etkinliklere, yeni durumlara alıştırma ve yönlendirme,
 • Etkili öğrenme ve çalışma becerileri geliştirmelerine yardım etme,
 • Motivasyonlarını destekleme ve artırma,
 • Özelliklerine uygun üst öğrenim kurumlarına yönlendirme

Bireysel Rehberlik Hizmetleri

Öğrencinin bireysel ve sosyal gelişimini desteklemek, duygusal sorunlarında yardımcı olmak üzere gerekli hizmetler verilir. Bireysel rehberlik; öğrencilerin sorunlarına yardımın yanı sıra, onların kişilik ve sosyal gelişimlerine ve olgunlaşmalarına destek olmayı ve bu amaca yönelik düzenlenmiş bireysel ve grup etkinliklerini de içerir. Bu hizmetlerde aşağıdaki hususlar temel alınır :

 • Öğrencilerin davranış, duygu, düşünce ve tutumlarına karşı duyarlık gösterilerek gizlilik ilkesine özellikle dikkat edilir.
 • Öğrencilerin kendilerine ilişkin farkındalık düzeyini yükseltmelerine yardım edilir.
 • Bu hizmetler, öğrencinin sorununu onun adına psikolojik danışmanın çözmesi anlamına gelmez. Öğrenci, sorununu çözme sorumluluğunu üstlenmek durumundadır.

Meslekî Rehberlik Hizmetleri

Öğrencinin içinde bulunduğu gelişim dönemi ve bireysel özellikleri dikkate alınarak eğitim sürecinde her öğrenciye; meslekî tercih yapması, kendine uygun mesleğe yönelmesi, iş yaşamına ve mesleğe hazırlanması için gerekli rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri verilir.

Bireyi Tanıma Hizmetleri

Eğitsel, meslekî ve bireysel rehberlik hizmetlerinin sistemli, sağlıklı ve öğrencinin özellik ve gereksinimlerine uygun şekilde verilebilmesi için bireyi tanıma çalışmaları yürütülür. Bireyi tanıma çalışmalarında temel amaç; öğrencinin kendini tanımasıdır. Öğrenci hakkında elde edilen bilgiler, onun gelişimini desteklemek için kullanılır. Bilgilerin toplanmasında çeşitli ölçme aracı kullanılır. Elde edilen bilgiler bütünleştirilerek değerlendirilir.

Grup Rehberliği Hizmetleri

Eğitsel ve meslekî rehberlik ile öğrencilerin bireysel ve sosyal gelişimlerine yönelik olarak grupla rehberlik etkinlikleri düzenlenir. Bu etkinlikler; öğrencilerin gelişimsel gereksinimlerini de karşılayacak şekilde bilimsel standartlara uygun olarak programlanır, uygulanır, değerlendirilir ve geliştirilir.

Grup rehberlik etkinliklerinden, bilgi verme gibi, uygulanması özel uzmanlık gerektirmeyenler, rehberlik saatlerinde sınıf rehber öğretmenlerince uygulanabilir. Söz konusu etkinliklerden uygulanması, alanında teknik beceri ve uzmanlık gerektirenler ise psikolojik danışmanlar tarafından uygulanır.

Ailelerin Katılımı

PDR Servisi, öğrencilerin gelişimlerinin aile boyutunda da desteklenmesi, bir bütün olarak tanınması, tanıtılması ve değerlendirilmesi, ailelerin yönlendirmede ve eğitim yaşantısındaki karar sürecinde gerekli yerini alması ve bu konuda bilinçlenmesi için hizmetlere veli ve ailelerin katılımı ve katkısını sağlayacak önlemler alınır. Bu doğrultuda Şahin Anadolu Lisesi PDR Servisi veli-aile görüşmeleri ve velilere yönelik seminerler düzenlemektedir. Bunların yanı sıra bireyi tanıma uygulamaları kapsamında hazırlanan çeşitli anket ve ölçekler de velilerimize doldurtularak öğrencilerimiz hakkında daha kapsamlı bilgi edinmeye ve tanımaya yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ İLKELERİ

 • Gizlilik esastır.
 • Tüm öğrencilere açık bir hizmettir.
 • İnsana saygı esastır.
 • Eğitim-öğretim etkinlikleri bütünlüğü içinde yer alır.
 • Öğrenci, veli, uzman, öğretmen ve yöneticilerin iş birliği ile yürütülür.
 • Bireysel farklılıklara saygı esastır.
 • Hem bireye hem de topluma karşı sorumluluk söz konusudur.
 • Bu hizmetlerinin yürütülmesinde bilimsellik esastır.

Şahin Okulları Şahin Okulları'nın Başarıları

Şahin Okulları Fotoğraf Galerisi

Neden Şahin Okulları?

 • Beyaz Bayrak Projesi ( White Flag Project )